donderdag 31 oktober 2013

Honderdjarige oud-strijders van 1830

Laatste update: 21-04-2019

Laatste honderdjarige strijders uit 1830


Onlusten aan huis Libry-Bagnano op 25 augustus 1830
Verzamelde menigte aan het huis van
Libry-Bagnano (1780-1836)
op 25 augustus 1830
Le Patriote Illustré 03-08-1930
De Belgen waren in 1829, de Hollandse regeringsvormen meer dan moe en werden door hen dan ook hatelijk en op misprijzen veroordeeld. Bovendien waren alle ministers Hollanders en bleef koning Willem I bij de steeds maar groter worden groeiende ontevredenheid der Belgen, onverschillig.
Tot puin herleide verblijf van justitieminister Cornelius Felix Van Maanen op 26 augustus 1830
Het in brand gestoken en tot puin
herleide hotel van justieminister 
Cornelis Felix Van Maanen
(1769-1846) op 26 augustus 1830
Le patriote Illustré 03-08-1930

Kwam daar nog bij, dat het leger in 1830 nog voordat de onlusten zouden uitbreken, men 2.000 Hollandse tegen maar 170 Belgische officieren kende.


Toen op 24 augustus 1830 de verjaardag van koning Willem I met een vuurwerk en bijhorend feest zijn verloop kende, brak daags nadien, op 25 augustus 1830 tijdens de toneelopvoering van "La Muette de Portici" de onlusten uit. Wat toen volgde was de complete chaos.
Hollandse troepen leveren slag in de Vlaamse Steenweg op 23 september 1830
Hollandse troepen in de Vlaamse Steenweg
op donderdag 23 september 1830
Le patriote Illustré 28-09-1930


Tijdens de woelige septemberdagen van 1830 werden tijdens de straatgevechten, 520 Hollanders gedood, 830 werden er gewond en 450 werden krijgsgevangen genomen en in de Brusselse brandweerkazerne bewaakt.

Eindelijk vrij, vooraanstaande Brusselse familie brengt een toast uit ter ere van Koning Leopold I
Een vooraanstaande Brusselse familie
brengen een eerste toast uit op 
 Koning Leopold I met de leuze:
De Koning, De Wet en de Vrijheid
Le Patriote Illustré 28 -09-1930
Van langs Belgische zijde kwamen er 450 vrijwilligers om het leven en telde men 1270 gekwetsten. Op het Martelarenplein te Brussel vind men alle namen van de gesneuvelden terug.

François Van Campenhout (1779-1848) zingt de Brabançonne
François Van Campenhout (1779-1848)
zingt de Brabançonne
Le Patriote Illustré 28-09-1930
Veel van zijn wapenbroeders werden ook heel oud of haalden nipt de eeuwgrens niet. Ook hun inzet, durf en moed, dat destijds met veel bloedvergieten gepaard ging mag voor hen niet vergeten worden. Zowel Vlamingen, Brusselaars als Walen lagen immers aan de basis van Belgiës onafhankelijkheid en streden daarvoor zij aan zij. Vandaar de sfeerbeelden van destijds.

De Brabançonne
La Brabançonne
Misschien als besluit meegeven, dat het de moeite loont om eens een bezoek te brengen aan het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel. Van de hierboven besproken oud-strijders van 1830 kan men hun buste, geschilderde portetten, kledij... aanschouwen. Bovendien beschikt het ernaast gelegen Koninklijk legerarchief over unieke documenten uit hun actieve periode.

Hieronder enkele vrijwillige-strijders van 1830, die de eeuwgrens overschreden hadden.
De Belgische 100-jarige oud-strijders van 1830


Dangotte Pierre, werd op 6  juni 1798 in Les Boscailles geboren.  Pierre, overleed er op 20 januari 1901 en werd 102 jaar, 7 maanden en 2 weken oud.

Demoulin Philippe Joseph, werd op 28 december 1809 te Arquennes geboren. Hij, overleed er op 14 februari 1912 en werd 102 jaar, 1 maand, 2 weken en 3 dagen oud.

Lavallé Jean-Philippe, werd op 4 februari 1809 te Saint-Mard (Virton) geboren. Hij, overleed er in zijn geboortedorp op 19 februari 1913 en werd 104 jaar, 2 weken en 4 dagen oud.

Lemoine Antoine, werd op 3 maart 1808 te Saint-Fontaine (Pailhe) in de provincie Luik geboren. Op 14 januari 1911, overleed hij op de leeftijd van 102 jaar, 10 maanden, 1 week en 4 dagen.

Ronchesne Jean-Joseph,  werd op 29 februari 1804 te Hoei werd geboren. Hij, overleed er in zijn geboortestad op 21 april 1905 en werd 101 jaar, 1 maand, 3 weken en 2 dagen oud. 


Bronnen:
1830 La Révolution-Les Derniers Combattants
1830 Geïllustreerd - door Leo Van Neck 1903
La Belgique Militaire 10 augustus 1902
Le National Illustré van maart 1904
La Belgique Militaire 22 janauri 1911 en 5 februari 1911
La Vie Militaire van 5 maart 1913
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis
www.bloggen.be/rodecal/archief

Zie ook Leopoldisten.

Met dank aan Anthony Croes-Lacroix (Senior GRG Correspondent Benelux), voor zijn bijdrage en rechtzetting van de geboortedatum van Antoine Lemoine

Link:
http://noeldemey.blogspot.be/2009/01/brugse-combattant-boudewijn-craeye-van.html
http://noeldemey.blogspot.be/2013/11/belgische-honderdjarige-oud-strijders.html
http://archiefstadkortrijk.blogspot.be/2013/07/monsieur-van-gheel-laatste-oudstrijder.html

Indien er lezers zijn, die over aanvullende informatie beschikken van Belgische honderdjarigen over gelijk welke aard, kunnen contact opnemen via mail: noel.de.mey@telenet.be

©Noël De Mey


Bisschop Albertus Van Den Eede 1603-1687Bisschop Albert Van den Eede (1603-1687)
Bisschop Albertus Van den Eede
(1603-1678)
Albertus Van den Eede werd op 16 maart 1603 te Brussel geboren. Zijn moeder was de zuster van bisschop Jan Le Mire. Albertus studeerde te Leuven en op 24 maart 1624 - 21-jarige leeftijd - werd hij kanunnik te Antwerpen. Reeds tweemaal kapelaan zijnde, werd hij in 1628 priester en behaalde hij het licentiaat in de godgeleerdheid.

Reeds vanaf 1633 werden er aan hem opeenvolgende diensten in het kapittel toevertrouwd. Bovendien had hij de meest uitgebreide administratieve loopbaan, die men maar kon indenken. In eerste instantie staat hij voor de "grote vruchten" van het kapittel als "meier", vervolgens werd hij meier van de "distributies", daarop volgend brood-en wijnmeester gevolgd door actuarius of secretaris.

In 1643 werd hij scholaster en kort daarna draagt hij zijn Antwerps kanunnikaat over aan zijn neef Jan Van den Eede te Brussel, maar bij het intussen vrijkomen van een andere prebende van kanunnik te Antwerpen, bleef hij er dus te Antwerpen.

Wanneer  in 1652 bisschop Gaspar Nemius naar Kamerijk vertrok, werd kanunnik Van den Eede, lid van het vicariaat en aartspriester en werd hij daarenboven in 1654 tresorier. Van 1654 tot 1665 is hij "decanus Christianitatis" of landdeken en werd hij in 1665 benoemd tot aartsdiaken van Kamerijk.

Naar aanleiding van zijn 50-jarig kanunnikenambt, dat op 3 januari 1675 plaatsvond, werd hij door het kapittel vereerd met een aam Rijnwijn. Een eremis werd door de bisschop Capello opgedragen aan de jubilerende aartsdiaken en werd met een plechtige stoet rond het kerkhof onder tromgeroffel, fijfers en kanonschoten beëindigd. Een verslag daarvan bevind zich in de akten van het kapittel.

Een jaar na zijn viering, overleed bisschop Capello en was kanunnik Van den Eede 's Konings kandidaat ter opvolging. Zijn inwijding vond plaats op 31 oktober 1677 te Brussel met een plechtige inhaling te Antwerpen. Zijn leuze was een zinspeling op zijn eigen naam "Jure-jurando". Een goed jaar na zijn plechtige installatie overleed hij op 6 november 1678.

Zijn geschilderd portret, dat bewaard is gebleven werd door Jan Erasmus Quellin de jongere geschilderd. Een goede biografische weergave over bisschop Albertus Van den Eede, die door "Goetschalckx" werd weergegeven onder te titel van "Geschiedenis der kanunniken van O.-L.-V. te Antwerpen".

Brontekst: 
Zondagsvriend 20-11-1932
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
Noël De Mey

woensdag 30 oktober 2013

Het ontstaan van voetbal

Laatste update: 08-11-2013

Volgens de Brit Arthur Waley, die aan het Britisch Museum verbonden was als vertaler, zouden de Japanners in 1004 het voetballen reeds uitgevonden hebben. Hij baseerde zich op een in het Japans geschreven novelle, waar er sprake was van het voetbal. "Er werd destijds een spel beoefend, waar men tegen een bal schopte". Volgens de vertaler rees er twijfel of het wel ging over het voetbal, dat door de eeuwen heen beter tot stand kwam.

Andere geschreven bronnen maken melding, dat de Grieken in geen geval voetbal kenden en hun sportieve bedrijvigheden beperkt zagen tot het "Apporaxis" en het Episkyros", wat als voorgangers van het tennis- en cricketspel kon gelden.

Anderzijds stonden de Romeinen heel wat dichter aangeleund bij het tegenwoordige voetbalspel. Het "Haspartum", was een spel, dat destijds hoog in hun vaandel en in aanzien stond. Twee ploegen met een groot aantal spelers, bekampen elkaar met een gevulde blaas met zand en lucht en hem vervolgens dragen of voort te duwen tot over de lijn van de tegenstrever.

Bovendien zou het nog eeuwen duren vooraleer het balspel weer zou opduiken anno 1300 in Engeland, waar men een lederen bal "soule" gretig gebruik maakte. Hierdoor kwamen openbare pleinen in gevaar voor de kinderen en ouderlingen, omwille het feit, dat de wedstrijden dikwijls gepaard gingen met uitspattingen en vechtpartijen (hooliganisme bestond dus reeds toen al)!

Op 13 april 1314, verbood koning Edward II van Engeland, dit balspel. Het gewone volk, nam het echter niet zo nauw met de nieuwe koninklijke besluiten en trok zich daar amper iets van aan. Een van de redenen tot verbod, was omdat het begeerde boogschieten hierdoor in verval raakte. Bekwame schutters zagen hun opleiding daardoor ten onder gaan. Vanuit Westminster werd op 12 juni 1349 een eerste nieuw en streng verbod uitgevaardigd, met gevangenisstraffen aan al wie zich nog zou wagen aan het voetbal-of hockeyspel.

Gedurende drie volle eeuwen kwam de voorloper van het voetbal in onmin terecht, tot wanneer Karel II, in 1660 een wedstrijd liet spelen tussen zijn hofleden en deze van Hertog van Albernale. Het "soule-spel" kreeg daardoor gedurende een eeuw lang in Engeland terug heel wat bijval. Hoewel men het spel met de heldendaden der beide ploegen bejubelde, bleef het niet in stijgende lijn en kwam het tegen het einde van de 18e eeuw in verval. Omstreeks 1840 was het spel gedoemd, om te verdwijnen.

Onder impulsen van de Engelse colleges, werd het spel terug ingevoerd, met reglementsaanpassingen. Men verwees enerzijds naar het "soccerspel" of voetbal-association of in het andere geval naar het rugbyspel. Stilaan-wat Engeland betreft-kwam men in een periode terecht, waarbij men de normen van het hedendaagse voetbal kennen. Met enige voorzichtigheid kan worden doorgegeven, dat het voetbalspel van Engelse oorsprong is en zij ook de eersten waren om met ploegen in balwedstrijden uit te pakken. Daarenboven mag men niet vergeten, dat zij aan de basis lagen bij het opstellen van de reglementering.

Hoe zat het in Italië, Frankrijk en België?

In het begin van de 16e eeuw, kende men in Italië het "giocco del calcio", dat in en rond Florentië fel beoefend werd. Naar verluid werd het moreel van de soldaten in 1530 bij een belegering zo opgemonterd, dat nagenoeg alle muiterij daarna verdween. Florentië herdenkt nog steeds dit eeuwenoude spel door het spelen van een "calciomatch", met aandacht voor de reglementering en aangepaste kostumen van weleer. Ook eist Italië de eer op, bakermat te zijn van het voetbalspel en waar men binnen de Italiaanse voetbalfederatie nog steeds luistert naar de naam "Federazione Italiana del giucco del calcio".

Ook Frankrijk kende omstreeks de jaren 1300 in de omgeving van Normandië het spel met de "choule". Kronieken uit 1555 vermelden namelijk: "...hoe Heer van Gouberville rond Kerstmis in een partij ruw werd aangelopen door een van zijn tegenstrevers met name Cantenye..."

In België, werd er tijdens de Middeleeuwen gevoetbald "souic", dit omstreeks 1522 tijdens de kermissen en andere volksfeesten te Tienen en Waals-Brabant. De burgemeester, duidde een doel aan en het kwam er op neer de met zagemeel gevulde lederen bal in het doel te werpen, te duwen of te schoppen. Het spel kende namelijk rond de streek van Tienen zo'n succes, dat ganse velden hun oogsten vernield zagen zien. Daardoor werd men genoodzaakt om in 1780 strenge verbodsbepalingen uit te vaardigen.

In het Waals-Brabantse Jodoigne, werd het spel zelfs met succes bekroond, omdat het de gezondheid ten goede kwam. Dit was wat men toen dacht in de Middeleeuwen. Nochtans waren de herstellende melaatsen, die uit de leprahuizen kwamen en deelnamen aan het spel, de blijvende oorzaak van deze vreselijke ziekte, die Jodoigne nog ettelijke jaren zou blijven teisteren.


Mochten woorden, die schuin geschreven staan, niet juist zijn weergegeven, is het omdat deze zo werden overgenomen.

Brontekst:
Ons Land 30-04-1927
Zondagsvriend uit de jaren 1930 (Veritas)
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.Norbertus van Couweren 1597-1661
Abt Norbertus van Couwerven (1597-1661)
Norbertus van Couwerven
1597-1661
Norbertijn Norbertus van Couwerven werd te Antwerpen geboren in 1597. Op 16-jarige leeftijd trad hij toe tot de Norbertijner Orde. Hij werd bachelor in de theologie, professor in de Wijsbegeerte en Heilig Schrift, novicemeester en prior. Vervolgens was hij pastoor van Beerse en Vosselaar.

Wanneer abt van den Sterre overleed-die het intellectuele peil van zijn abdij hoog had weten te houden-werd de opvolging aan Norbertus van Couwerven toevertrouwd. Hij zou de Sint-Michielsabdij besturen van 1653 tot aan de dag van zijn overlijden, 9 september 1661.

Als abt werd hij in zijn stad herinnerd als een hevig predikant en was dit reeds voordat hij abt werd. Zelfs wanneer hij dit ambt bekleedde, besteeg hij nog dikwijls de kansel. Zijn sermoenen zorgden steeds voor een grote volkstoeloop. Hij bleef de eenvoud zelve en men loofde hem voor zijn voorzichtigheid en zijn geleerdheid.

Vier jaar voor zijn overlijden in 1657, werd de jongste dochter van schilder Marten Pepyn (1575-1643) en Maria Huybrechts, Catharina Pepyn (1619-1668) de opdracht toevertrouwd om een geschilderd portret te vervaardigen van zowel de overleden abt van den Sterre (+1652) als van hemzelf. Het schilderij werd door haar gedagtekend "onder het kussen des zetels" met "Catharina Pepyn f". Het stuk werd in 1909 door "Artibus Patriae" aangekocht van de abdij van Tongerlo voor het museum. Kunstschilder Van der Ouderaa maakte voor Tongerlo een prachtige kopij van het doek.

Ooit hingen beide schilderijen van abt van den Sterre en van abt Van Couwerven in de voorzaal van de abdij van Sint-Michiels van Antwerpen. Het was namelijk een gewoonte sinds midden de XVIe eeuw een portret te laten schilderen van de opeenvolgende oversten. De Franse Revolutie, die de kloosterhuizen afschaften, hebben, de ooit zo prachtige portrettengalerij doen verspreiden.


Bronnen:
Zondagsvriend 21-05-1933
Oud-Antwerpse portrettengalerij van Floris Prims

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
Noël De Mey

dinsdag 29 oktober 2013

De legertroepen uit de 15e en 16e eeuw in wapenrok


De Krijgseenheden der Bourgondiërs en Habsburgers

Daar de Bourgondische vorsten over een onmetelijk gezag wilden beschikken, moesten zij kunnen rekenen over een trouwe en afhankelijke troepenmacht. Omwille daarvan richtten zij een leger op en zochten zij zelfs huurlingen uit eigen en vreemde landen, die bereid waren hun leider te gehoorzamen en te dienen. Hoewel betalingen dikwijls uitbleven, werd dit verholpen door veroverde buit onderling te verdelen.

Een ander probleem was, dat de hertogen steeds veel geld nodig hadden om ten strijde te trekken en moest er steeds beroep gedaan worden op geldbeurzen. De krijgstochten van Vermandois in 1411 en Kales (nu Calais) in 1436 waren daar een voorbeeld van.

Vooral de troepenmacht van Karel de Stoute (1433-1477), had een enorme geldhonger en verslond merkelijk grote schatten. In 1473 eiste hij 500.000 kronen, wat extreem hoog was in die tijd. Daartegen over stond dan weer, dat zijn leger als het beste, sterkste en goed uitgerust bestempeld stond van Europa.

Bereden boogschutter tijdens het Bourgondisch tijdperk
Bereden boogschutter tijdens
het Bourgondisch tijdperk
De kern ervan bestond uit: "...groepen van ordonnantie, een staande troepenmacht van 800 speren, waarbij iedere speer uit 8 man bestond (1 speerdrager-bevelhebber, die meestal een edelman was; 3 boogschutters, 2 pages en 2 wapenknechten). Zo'n troepenmacht groeide op deze manier uit tot 18.000 man, waarvan de helft bereden. Hoewel Karel de Stoute over een goede gestructureerde artillerie beschikte, leed hij zware verliezen in de Zwitserse kantons. Te Nancy werd hij zo goed als van de kaart geveegd.

Onder de Habsburgers, bleef die inrichting zo goed als behouden. Keizer Maximiliaan I (1459-1519), stelde zich tevreden met de overgebleven Bourgondische en Picardische vendels (compagnie) met toevoeging van Duitse landsknechten. Laatstgenoemden stonden omschreven als: "vuile boter bij vuile vis". Om verder de geringe getalsterkte van zijn leger nog beter te verhelpen, breidde hij zijn artillerie uit en voerde meer draagbare vuurwapens in.

Bewapening en tactiek

De in de 14e eeuw gebruikte wapens en uitrustingen werden verbeterd en vervolmaakt. Helmen bedekten meer de nek en de hoofdzijden. Ook werden zij voorzien van een beweeglijk of vast vizier, die het gelaat moest beschermen. Het harnas, die de uitrusting bij uitstek was van de ruiterseenheden, bestond uit elkaar gebonden platen. Hun paarden werden bij gelegenheid soms ook daarvan voorzien.

De stootwapens werden met grotere en bredere spitsen voorzien. Aan hand-en kruisbogen was er geen tekort. De voetboog kreeg er een geducht wapen bij. Deze werd voorzien van een stevige stalen veer, die door middel van een windas diende aangespannen te worden. De bediener ervan moest hierbij zijn voet in een aangepaste beugel plaatsen. Ook de zwaarden, die het voetvolk droegen werden handiger gemaakt.

Bereden en onbereden kolveniers op het einde van de 15e eeuw. Rechts een voetboogschutter, begin van de 15e eeuw.
Bereden en onbereden
kolveniers einde 15e eeuw
en rechts een voetboogschutter
begin van de 15e eeuw
De artillerie, die bestond uit donderbussen, bombarden, serpentijnen (kanonnen), crapaudijnen en ribaudekijnen. In het begin van de 15e eeuw, stelde het geschut echter weinig voor, maar langzamerhand kwam daar verandering in. Op het einde van de 15e eeuw werden handvuurwapens en kollevijnen (kan verwijzen naar kolvenier) gebruikt zowel door het voetvolk als door de ruiters.

Hierdoor werden formaties van de infanterie van op afstand verbroken en in verwarring gebracht. Ze werden gedwongen om zich te verspreiden en konden zich tegen de ruiters niet meer verdedigen. In open veld ontbrak het er aan bescherming en was het voetvolk eraan voor de moeite. Dit ondervond ook Karel de Stoute bij de Slag bij Grandson (1476) en bij de Slag bij Murten (1476).


Bron:
Ons Land 30-08-1947
Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.
maandag 28 oktober 2013

Grote gezinnen in België

Laatste update: 19-02-2019

Kroostrijke families door de jaren heen in België

Dat er door de eeuwen heen, heel wat grote gezinnen waren, die meer dan tien kinderen ter wereld brachten, kon destijds al normaal worden omschreven. Iedere stamboomonderzoeker zal ooit wel eens op een heuse familiekring gestoten hebben, waarbij er vijftien of meer kinderen de armtierige woningen of stenen kamertjes bevolkten.

Ook was het zo, dat er toen binnen diezelfde grote gezinnen veel kindersterfte was. Om deze reden, ziet men in de parochie- of burgerlijke registers meermaals dezelfde voornamen van kinderen weer binnen hetzelfde gezin. Bovendien werden de niet erkende kinderen in een apart register opgenomen, wat het dan weer moeilijk maakt om te achterhalen wie de ouders waren.


Het gezin Dolfyn-Coornaert uit Kortrijk kregen 29 kinderen.
Gazette van Brugge van 03-03-1888
In de Gazette van Brugge van 3 maart 1888 verscheen een bericht over een moeder met 29 kinderen. Deze blijde gebeurtenis vond in het gezin Dolfyn-Coornaert plaats, die woonachtig waren langsheen de Gentse Steenweg nr. 102 te Kortrijk.

De vrouw werd in het jaar 1845 te Kuurne geboren en trad op haar 19é jaar in het huwelijk. Op het moment van de geboorte van haar 29é spruit was zij reeds 24 jaar gehuwd.

Frappant en het spijtige hierbij was, dat er maar één enkele zoon het overgrote kroostrijke gezin overleefde en zelf in het huwelijk trad op 22-jarige leeftijd.
August-Hanssens-Rosalie Delrue uit Komen. Gazette van Brugge 06-08-1913.
Gazette van Brugge van 06-08-1913


Een ander kroostrijk gezin was deze van het echtpaar August en Rosalie Hanssens-Delrue uit Komen. Zij vierden in juni 1913 hun 50-jarig huwelijksjubileum en waren destijds woonachtig in de Mont-à-Lensstraat.
Het echtpaar bracht 18 kinderen ter wereld, waarvan er nog dertien in leven waren. August, die afkomstig was van Moen, werd op 7 maart 1843 geboren. Zijn echtgenote Rosalie zag op 21 februari 1843 te Zwevegem het levenslicht.
Het echtpaar Rogers-Smet uit Leopoldsburg vierde op
28 april 1922 hun 50-jarig huwelijksjubileum in het bijzijn van
11 van hun 17 kinderen. Ons Land 10-05-1922

De familie Louis Derongé uit Tervuren, die in 1923
hun 15de kind verwelkomden. Daarvan waren er nog
twaalf in leven. Ons Land 24-11-1923

De landbouwersfamilie Marcel-Roels-Baute uit Maldegem, wijk Vossenhol
kregen hun 11de kind. Ons Land 23-05-1925

Familie van Dhr. en Mevr. Paul Bedoret uit Namen met 13 van de 17 kinderen.
Dhr. en Mevr. Paul Bedoret uit Namen met 13 van hun 17 kinderen.
De oudste zoon werd gedood tijdens Wereldoorlog I van 1914-1918 aan de Yzer.
Een dochter kwam om het leven tijdens een auto ongeval en twee andere kinderen
overleden op jeugdige leeftijd. Le Patriote Illustre 08-01-1928

Gezin Jan Van Hul(le)-De Ben uit Bazel-Waas met hun 21 kinderen.
Gezin Jan Van Hul(le)-De Ben uit Bazel-Waas met hun 21 kinderen. Ons Land 1927
Het gezin Jan Van Hul(le)-De Ben uit Bazel-Waas, telde 21 kinderen, waaronder 12 meisjes en 9 jongens. Hun jongste spruit, dat op 5 september 1926 werd geboren, had als meter, Koningin Elisabeth. Het koningspaar bracht op 9 juni 1927 in het bijzijn van Z.K.H. Prins Leopold een bezoek aan dit voorbeeldig kroostrijke gezin. De vader was toen 49 jaar en de moeder 42 jaar oud.

Familie Frans Jacobs-Porte uit Dilbeek hadden ooit 12 kinderen.

Het echtpaar Frans Jacobs-Porte uit Dilbeek, die op het ogenblik van hun viering,
respectievelijk 85 en 81 jaar oud waren, hadden ooit 12 kinderen
ter wereld gebracht. Acht daarvan waren nog in leven. Ons Land 22-12-1928


Familie J. Seppens-Barsier uit Lommel Barrier, bestond uit 16 kinderen.

Het Vlaams huisgezin van J. Seppens-Barsier, uit Lommel Barrier, telde
 16 kinderen. Ons Land 05-01-1929


Het gezin Vencken-Renier uit Dilsen-Stokkem met hun 13 kinderen.
Het gezin Vencken-Renier Negenoord uit Dilsen-Stokkem (Stockheim)
 met hun 13 kinderen. Ons Land 23-02-1929De Familie Leopold Ooms-Reynders uit Beverloo verwelkomden in 1929
hun 16de kind, waarvan er nog dertien in leven waren. Ons Land 17-03-1929


De familie Luytens-Mauw uit Schilde met hun 14 kinderen.
De oudste zoon -te midden van zijn ouders-was een Kapucijn.
Twee andere zonen traden eveneens toe tot de Minderbroederorde.
Via de Gazet van Antwerpen 1930


De familie Paul Vander Smissen uit Gent bestond uit 17 kinderen.

Familie Paul Vander Smissen uit Gent, hadden 17 kinderen.
Le Patriote Illustré 24-03-1931

De familie Van den Broucke-Geldhof uit Heule hadden 12 kinderen.

Familie Van den Broucke-Geldhof uit Heule hadden 12 kinderen
 Zondagsvriend 15-05-1932


De familie Smets-Van Laer uit Grobbendonk telden 16 kinderen.

De Familie Smets-Van Laer uit Grobbendonk met hun 16 kinderen.
 Zondagsvriend 07-08-1932 (R. Debandt, Zandhoven, Heikant)Het gezin Arthur Moonen-Dymphna van Deursen uit Borgerhout met hun 11 kinderen.

Familie Arthur Moonen-Dymphna van Deursen uit Borgerhout
met hun 11 kinderen. Arthur, die een actief toneelspeler was,
vierde er zijn 30-jarig jubileum binnen zijn afdeling "De Dageraad"
Zondagsvriend: 30-10-1932Het gezin Frans Geets-Van Mirlo uit Minderhout met hun 15 kinderen.

De Familie Frans Geets-Van Mirlo uit Minderhout met hun
15 kinderen.  Zondagsvriend 13-11-1932


De familie Verbist-Wollants uit Niederviersel-Pulle hadden 16 kinderen.


Familie Verbist-Wollants uit Niederviersel-Pulle die met 16 kinderen
gezegend werden. Daarvan waren er nog 12 in leven.
Zondagsvriend van 26-02-1933De familie Albert Derdeyn-Fieuws uit Marke met hun 12 kinderen.

Familie Albert Derdeyn-Fieuws uit Marke met hun 12 kinderen.
Zondagsvriend 29-10-1933 


De familie Herman Franssen-Classens uit Rekem met hun 12 kinderen.

Het echtpaar Herman Franssen-Classens uit Reckheim (Rekem) met
hun 12 kinderen. Zondagsvriend 19-11-1933Dhr. Petrus Vervalle en Mevr. Sidonia Bouttens uit Wevelgem brachten 15 kinderen groot.

Petrus Vervalle en Sidonia Bouttens, die in
november 1933 hun 50-jarig huwelijksjubileum
vierden te Wevelgem brachten 15 kinderen groot.
Zondagsvriend 26-11-1933Dhr. August Blancke en Mevr. Hugelier uit Bavikhove kregen 12 kinderen.

August Blancke-Hugelier uit Bavikhove vierden eind november 1933 hun
gouden bruiloft. Zij kregen 12 kinderen. Zondagsvriend 03-12-1933Het echtpaar Camille Norcillie-Lutin uit Bavikhove hadden 14 kinderen.

Het echtpaar Camille Norcillie-Lutin uit Bavikhove, die hun 50-jarig
huwelijksjubileum vierden in november 1933, hadden 14 kinderen
ter wereld gebracht. Zondagsvriend 03-12-1933Het echtpaar De Coninck-Van den Broucke uit Moen hadden 13 kinderen.

Het echtpaar De Coninck-Van den Broucke uit Moen, die op
3 februari 1935 hun 50-jarig huwelijksjubileum vierden,
hadden 13 kinderen. Zondagsvriend 03-02-1935


De familie Maes-Moens uit Eksel kregen 16 kinderen.

De familie Maes-Moens uit Eksel, hier afgebeeld met 14 kinderen.
De ooievaar kwam echter 16-maal op bezoek. De Stad 08-04-1938


Korpsgeneesheer Charles Verté van Brugge

Laatste update: 04-12-2013

Charles Verté (1854-1908), eerste korpsgeneesheer van Brugge 


Dokter en korpsgeneesheer van de brandweer van Brugge Charles Verté (1854-1908)
Charles Verté
1854-1908
Celine Vanden Plas (1866-1930), echtgenote Charles Verté.
Céline Van Den Plas
1866-1930
Charles Verté, werd op 24 mei 1854 te Brugge geboren. Hij, was de zoon van Pierre Verté en Clemence Syoen. Charles, was gehuwd met Céline Van Den Plas (1866-1930).

Op 8 oktober 1881, werd hij als eerste korpsgeneesheer van het pas vernieuwde gereorganiseerde brandweerkorps van Brugge aangesteld onder het bevel van Vincent Cocquyt (1850-1904). In een geheime zitting van maart 1884 werd hij tot gezondheidsopziener van de gemeentescholen benoemd. 


Zijn functie als korpsgeneesheer, wist hij met veel overgave in te vullen en was steeds aanwezig bij de oefeningen. Bovendien bracht hij een vriendelijk woord over aan ieder onder hen. Daarenboven bekommerde hij zich niet alleen over de gezondheid der manschappen maar ook van de familieleden. Daardoor stond hij als dokter goed en respectvol aangeschreven.

Het noodlot sloeg toe!

Krantenartikel overlijden dokter Charles Verté
Gazette van Brugge
01-08-1908
Tijdens een huisbezoek in een woonhuis gelegen in de Carmerstraat op woensdag 29 juli 1908, waar een vrouw aan het bevallen was, zakte de dokter plots neer. Een hartaderbreuk was de oorzaak van zijn plotse dood. Toegesnelde priesters en andere geneesheren konden alleen maar vaststellen, dat alle hulp vruchteloos was!

Met het ambulancewagentje van zijn eigen pompierskorps, werd hij naar zijn woning in het Genthof overgebracht, waar hij ruim 28 jaar actief was als dokter en enige ogenblikken daarvoor nog zijn woning fris en monter had verlaten om dringend hulp te gaan bieden.


Dringende hulpverlening begin de jaren 1900
Ambulancedienst begin de jaren 1900
met hun pover materiaal.
De begrafenisplechtigheid vond plaats  op  zaterdag 1 augustus 1908 in het bijzijn van burgemeester Amedée Visart de Bocarmé (1835-1924), zijn schepenen, gemeenteraadsleden, andere overheden, vrienden, ambtsgenoten en familie.

Bevelhebber Eugène Braet (1857-1910) samen met zijn luitenant Alfred De Sloovere (1876-1950) en het voltallig brandweerkorps, namen eveneens op een waardige manier, voorgoed afscheid.

Dokter en eerste korpsgeneesheer Charles Verté van de brandweer van Brugge, overleed op 54-jarige leeftijd.

Interesse in het boek (392 pag.)? Mail naar: noel.de.mey@telenet.be


Bronnen:
Gazette van Brugge van 19 maart 1884, 1 en 3 augustus 1908
Bidprentjes en foto, eigen verzameling
©Noël De Mey

Op de hoogte blijven?  Abonneer je op mijn feed.vrijdag 18 oktober 2013

Honderdjarige religieuzen

Laatste update: 05-07-2019

100-jarige vrouwelijke geestelijken 

Overleden in de 18de en 19de eeuw
Stor Marie, 00-00-1679 - 00-00-1779 Zoutleeuw, lekezuster 
De Clercq Justina Cornelia23-08-1788 Menen - 02-07-1889 Denderleeuw, zuster Bonaventura


Overleden in 1916
Bastide Jeanne-Esther00-12-1815 Brussel - 09-05-1916 Ukkel, zuster Providence


Overleden in 1945
Heyde Melanie, 07-11-1844 Zomergem - 22-08-1945 Sint-Amandsberg, begijntje


Overleden in 1953
Varemans Melanie22-05-1853 Gent - 03-12-1953 Antwerpen, zuster


Overleden in 1962
Cneut Lucie, 18-07-1859 Moorslede - 20-06-1962 Eernegemzuster Maria-Stanislas


Overleden in 1963
Radôme Joséphine, 23-11-1862 Temploux - 00-10-1963 Ciney, kloosterzuster


Overleden in 1967
Soenen Romanie18-12-1864 Zonnebeke - 12-01-1967, grauwzuster


Overleden in 1968
De Wals Clara, 26-06-1866 Vrasene - 10-04-1968 Eke, zuster


Overleden in 1969
Sobry Marie-Louise, 08-10-1867 Zwevegem - 08-01-1969 Kortrijk, zuster Farailde

overleden in 1970
Cabolet Catherina, 17-12-1865 's Gravenvoeren - 16-12-1970 Herk-de-Stad, zuster Marie Majella 

overleden in 1975
Roukaerts Maria, 03-02-1874 Orsmael - 02-05-1975 Westmalle, zuster Marie-Serafien

overleden in 1977
Hemeryck Sylvia, 24-10-1876 Hooglede - 14-01-1977 Roeselare, zuster Demetria

overleden in 1978
Raeymaekers Elvire, 23-02-1878 Elewijt - 15-04-1978 Borgerhout, zuster Edmonde 

overleden in 1979
Challe Adèle, 01-07-1877 Anderlecht - 14-12-1979 Herne, zuster Ma Mère

overleden in 1980
De Smet Maria Louisa03-08-1879 Boekhoute - 05-07-1980 Waarschoot, zuster Clara (Imelda) 

overleden in 1982
Catteeuw Octavie, 11-04-1881 Antwerpen - 21-10-1982 Wevelgem, kloosterzuster Agnes
Van Mulders Louise, 29-01-1882 Opwijk - 14-04-1982 Overijse, zuster Louise
Verstraeten Josephine, 30-09-1880 Lier - 13-03-1982, zuster Andrea 

overleden in 1984
Colsen Marie, 13-01-1883 Antwerpen - 13-03-1984, zuster Caroline

overleden in 1985
Oomens Wilhelmina, 12-11-1882 Teteringen (NL)- 16-10-1985 Boom, zuster Agnes 

overleden in 1986
Verstegen Eugenie, 25-08-1885 Gistel - 04-04-1986 Kortrijk, zuster Maria Rosalie

overleden in 1987
Bulcaen Laura17-08-1887 Kuurne - 26-09-1987 Oostende, zuster Felicie
Claeys Maria, 31-12-1886 Vorselaar - 10-02-1987 Westmalle, zuster Gisèle
Van Gerven Anna02-09-1883 Neerpelt - 04-06-1987 Berlaar, zuster Wivine

overleden in 1988
Beckers Theresia, 00-00-1986 - 20-04-1988, kloosterzuster
Uyttebroeck Ida17-11-1887 Leuven - 18-09-1988 Melsbroek, zuster Josepha

overleden in 1989
De Bleecker Emma, 09-12-1887 Sleidinge - 16-05-1989 Gent, zuster
De Kock Amandina, 15-08-1885 - Hoeilaart - 15-08-1989, zuster Firmine
Lepla Marie, 02-11-1886 Blikschote - 29-03-1989 Ieper, zuster Berchmans

overleden in 1990
De Ceulaer Ludovica, 14-08-1888 Bouwel - 10-06-1990 Westmalle, zuster Rogeria
Deroose Hélène Marie, 07-04-1890 Gent - 03-12-1990 Roborst, zuster Noëlla
Gyselinck Bertha, 05-01-1890 Merelbeke - 05-02-1990 Gent, zuster Bonaventura
Vancraeynest Godelieve, 15-01-1889 Kortrijk - 26-09-1990 Rekkem, zuster Marie Urbanie
Vermeire Georgine Sidonie, 22-09-1889 Brugge - 14-05-1990 Lokeren, zuster Flavie

overleden in 1991
Bollinger Gertrude, 20-10-1889 Ieper - 02-01-1991 Ieper, zuster Angèle
De Vos Evelina10-02-1889 Sinaai - 20-02-1991 Lokeren, zuster Marie-Marguerite
Nollet Madeleine11-10-1890 Langemark - 11-03-1991 Roeselare, zuster Marie-Madelberte

overleden in 1992
Cleiren Constancia, 03-08-1886  Lillo - 15-09-1992 Ronse, zuster Alex
Vandenbussche Zulma, 31-07-1887 Essen - 05-11-1992, zuster onder priorin Marie-Benoit O.S.B.
Vanlanduyt Augusta, 18-04-1890 Ardooie - 12-11-1992 Ardooie, zuster Antonia
Verhulst Mathilde, 29-01-1891 - Larum-Geel - 16-07-1992 Leuven, zuster Françoise
Willem Gertrude, 06-02-1891 Maastricht - 29-04-1992 Nazareth, zuster

overleden in 1993
De Backer Emelie03-12-1892 Hillegem - 16-08-1993 Maarke-Kerkem, zuster Marie
De Proft Maria, 10-06-1892 Rossem - 28-02-1993 Piezegem, zuster Ghislena
Raedemaecker Maria, 12-09-1892 Brussel - 05-04-1993 Kodaikanal (Indië), zuster Maria Prudentienne
Ratcliffe Agnes25-10-1889 Colne (Engeland) - 17-09-1993 Borgerhout, zuster Patrick
Van Der Mensbrugghe Anna, 25-07-1891 Gent - 18-09-1993 Eeklo, zuster Marie Emile
Van Heel Mathilde, 31-10-1890 Meerhout - 29-01-1993 Turnhout, zuster Marie Berchmans
Van Sprengel Maria, 30-01-1882 Turnhout - 22-04-1993 Kontich, zuster Alberta

overleden in 1994
Jansen Regina, 01-06-1890 Loenhout - 23-09-1994 Gijzegem, zuster Alberta
Luyten Mieke, 20-05-1892 Meeuwen - 04-11-1994 Munsterbilzen, zuster Martin
Micheels Eleonore, 21-11-1893 Maastricht (Nederland) - 22-06-1994 Borsbeek, zuster Anne-Marie
Van Camp Maria, 04-01-1894 O.-L.-V.-Waver - 23-07-1994 Heverlee, zuster Maria-Gonzague

overleden in 1995
Brams Philomena, 08-12-1891 Rillaar - 18-03-1995 Rillaar, zuster Honorine
De Bruyn Maria-Antoinette, 28-12-1893 Antwerpen - 26-12-1995 Leuven, kloosterzuster
Jacobs Maria, 12-05-1894 Deurne - 10-07-1995 Vorselaar, zuster Prosperina
Maenhout Sidonie, 03-11-1894 Heille (Nederland) - 15-02-1995 Gentbrugge, begijntje

overleden in 1996
Cordemans Anne-Madeleine21-05-1896 Lier - 12-06-1996 Bree, zuster Anne-Madeleine
Demeley Julia25-09-1894 Rumbeke - 23-08-1996 Heverlee, missiezuster

overleden in 1997
Decleir Maria, 02-04-1896 Torhout - 18-02-1997 Ieper, zuster Marina
Declerck Elisabeth, 18-09-1892 Nieuwkapelle - 16-01-1997 Mulagumoodu (Zuid-Indië), zuster Elisabeth
Devolder Elvire, 05-06-1895 Meulebeke - 24-01-1997 Kortrijk, zuster Elvire
Lambrecht Maria, 15-12-1896 Vosselare - 12-09-1997 Gijzegem, zuster
Ponsin Marie-José, 01-11-1897 Beauregard - 06-12-1997 Luik, zuster
Van De Weyer Bertha, 20-05-1896 Putte - 12-03-1997 Heverlee, zuster Bertha
Van Elsen Aloysia, 15-03-1897 Brussel - 04-12-1997 Kodaikanal (Indië), missiezuster
Van Nevel Hortense, 14-11-1896 Deurle - 16-01-1997 Vinderhoute, zuster Naboria           
Van Spaendonck Paula, 06-05-1895 Oosterzele - 23-12-1997 Sijsele, zuster Marie De Sienne

overleden in 1998
Cobbe Germaine, 17-10-1896 Roeselare - 26-11-1998 Kessel-Lo, zuster Marie Hieronyma 
Lindemans Julienne, 05-04-1898 Opwijk - 19-11-1998 Heverlee, zuster Marie-Constance
Loeven Leonie, 10-09-1898  - 20-11-1998 Vinderhoute, zuster Dominique
Piens Maria, 21-10-1897 Vurste - 29-06-1998 Vinderhoute, zuster Gustavine
Van Laar Irma Maria Coleta, 23-02-1896 Lint - 25-11-1998 Lint, zuster Ferdinanda
Vanderlinden Catharina, 03-09-1897 Huldenberg - 15-05-1998 Leuven, kloosterzuster Camillia
Verbrugge Marie-Leonie, 28-02-1891 Melden - 16-09-1998 Maarke-Kerkem, zuster Donata
Vermeylen Johanna Maria Antonia, 17-12-1895 Lier - 06-04-1998 Etten-Leur, zuster Sylvia
Vertongen Yvonne, 16-09-1897 Hamme - 24-06-1998 Heverlee, kloosterzuster Marie-Brigitta

overleden in 1999
Aerts Maria Hubertina Louisa, 08-11-1899 Rotem-Dilsen - 13-11-1999 Antwerpen, zuster Maria Odilia
François Flore, 02-09-1895 Anvaing - 23-07-1999 Ronse, zuster Hélène Joseph
Geusens Margareta, 22-02-1899 Hamont - 20-03-1999 Deftinge, zuster Odrada
Vanderlinden Aloisia, 29-11-1897 Huldenberg - 18-11-1999 Huldenberg, zuster Agatha

overleden in 2000
Depreeuw Marie, 08-01-1898 Sint-Kruis-Brugge - 12-01-2000 Brugge, zuster Leona
Dumolein Lia, 28-05-1900 Westrozebeke - 08-09-2000 Westrozebeke, zuster Marie Lutgarde
Lambeau Georgina11-12-1897 Elsene - 09-01-2000 Nijvel, zuster Anne-Joseph
Neuskens Leonie, 31-12-1894 Paal - 31-01-2000 Landen, kloosterzuster Clara
Van Kerckhoven Maria Catharina, 29-04-1898 Tongerlo - 12-11-2000 Huldenberg, zuster Maria Sylveria
Vanderlinden Madeleine, 04-06-1897 Nederbrakel - 23-10-2000, missiezuster

overleden in 2001
Brown Mary, 14-04-1898 Hackney (Engeland) - 03-05-2001 Melsbroek, zuster
De Roeck Maria01-04-1898 Lint - 19-03-2001, zuster Marie-Gabriël
Demassiet Andréa29-05-1898 Hazebrouck (Frankrijk) - 24-01-2001 Poperinge, zuster Marie-Thérèse
Schietecat Mélanie18-11-1898 Schellebelle - 04-02-2001 Braine-L'Alleud, zuster
Struyve Paula16-11-1899 Mechelen - 24-12-2001 Kontich, zuster Albertine
Vandoorne Martha, 13-03-1900 Roeselare - 25-04-2001 Kessel-Lo, zuster Marie-Juliana
Van Welde Leonie Marie, 19-12-1900 Webbekom - 04-06-2001 Diest, Zuster Ignace

overleden in 2002
Moons Stephanie05-06-1901 Puurs - 16-01-2002 Mijlbeke, zuster Clara
Pieters Bertha09-05-1898 St.-Lambrechts Herk - 03-09-2002 Hasselt, zuster Clara
Van Nuffel Maria03-05-1901 Evergem - 18-05-2002 Lotenhulle, zuster Marie Cecile 

overleden in 2003
Bauwens Coaralia, 16-02-1903 Berlare - 21-11-2003 Gijzegem, zuster Rosa
Blockeel Gabriëlle, 25-10-1899 Oudenaarde - 20-02-2003 Gent, zuster Gabriëlle
De Rycke Alice, 27-11-1901 De Pinte - 07-06-2003 Gijzegem, zuster Hortensia
Depauw Marie, 13-09-1900 Ronse - 13-01-2003 Ronse, zuster Germaine
Langers Maria03-10-1902 Merksem - 04-05-2003, zuster Reginalda
Schryvers Ida, 28-10-1902 Zoersel - 29-10-2003 's Gravenwezel, zuster Felicete
Sels Maria-Theresia, 04-02-1902 Turnhout - 27-11-2003 Willebroek, zuster Marcella 
Timmerman Clara, 17-07-1901 Maldegem - 11-02-2003 Vinderhoute, zuster Assisia 
Vienne Esther Marie, 20-01-1897 Assebroek - 13-02-2003 Heule, zuster Maria Veronica   update 24-05-2019

overleden in 2004
Blanchard Albertine, 00-00-1903 - 12-03-2004 Houdeng-Goegnies, zuster Clarisse
De Geeter Anna, 07-12-1902 Halluin (Frankrijk) - 23-09-2004 Heverlee, zuster Leona
De Keyster Irène, 25-01-1902 Asper - 04-04-2004 Oudenaarde, zuster Julienne
De Roey Jeanne05-10-1896 Ekeren - 03-06-2004 Berchem, zuster Francisca 
Geuens Maria Clementina05-03-1902 Morkhoven - 07-03-2004 Boechout, zuster Theresia
Goethuys Malvina12-05-1899 O.-L.-V. Tielt - 10-07-2004 Westmalle, zuster Telesphora 
Hawinkel Mechtilde, 11-07-1901 Kessenich - 28-03-2004 Hannut, zuster Clara
Van Uytven Maria-Jozefa00-00-1901 Duffel - 20-02-2004, zuster Maria-Jozefa
Vermonden Anna25-03-1903 Turnhout - 04-04-2004 Herentals, zuster Bernadette
Weckhuysen Rosalia, 12-04-1904 Langdorp - 16-04-2004 Westmalle, zuster Adeline

overleden in 2005
De Boel Stephanie, 24-12-1899 Berchem - 09-06-2005 Antwerpen, zuster Prudence
Dirckx Filomena08-08-1905 Keerbergen - 03-12-2005 Westmalle, Zuster Ida
Raman Leonia Laura05-04-1899 Schoonaarde - 13-09-2005 Gent, zuster Rachel
Vancayseele Godelieve, 03-01-1904 Reningelst - 26-02-2005 Heverlee, zuster Marie-Genoveva

overleden in 2006
Bamelis Julia,13-05-1904 Elverdinge - 28-01-2006 Poperinge, zuster Marie-Benoit
Bruneel Veronika, 22-06-1903 Ardooie - 01-12-2006 Aalst, zuster Marie-Agnes
Caers Maria, 14-02-1905 Westerlo - 07-11-2006 Turnhout, zuster Alphonse 
Claeys Madeleine, 28-11-1905 Bavikhove - 11-07-2006 Ieper, zuster Marie Louise
De Schepper Romanie, 14-11-1900 Moerbeke-Waas - 05-01-2006 St.-Maria-Oudenhove, zuster Maria Amelberga
Herremans Marie-Pierre, 21-12-1905 Elsene - 29-08-2006 Namen, zuster
Lambert Marguerite, 15-10-1903 Oedelem - 15-04-2006 Brugge, zuster Tarcienne
Lannoo Irma, 22-04-1905 Wingene - 10-01-2006 Wingene, zuster
Modrzejewska Stanislawa13-08-1900 Polen - 29-08-2006 Luik, zuster
Neyrinck Lucie02-03-1905 Handzame-Edewalle - 10-01-2006 Kortemark, zuster Marie-Angelique
Uyttenhove Hélène20-12-1905 Gent - 30-07-2006 Jauchelette, zuster
Van Isacker Marguerite01-11-1905 Hooglede - 15-04-2006 Eeklo, zuster Alberice
Willemsen Joanna Maria, 07-03-1900 Kalmthout-Moer - 06-09-2006 Heverlee, zuster Marie-Anselme

overleden in 2007
Claeys Cecile, 07-08-1906 Ieper - 24-07-2007 St.-Michiels-Brugge, zuster Marie Louise
De Keyzer Maria, 20-09-1906 Lippelo - 15-05-2007 Reet-Rumst, zuster Ernestine
Dens Alida, 15-12-1905 Bouwel - 07-04-2007 Leopoldsburg, zuster Maria-Stefania
Durnez Martha, 05-02-1905 Geluwe - 29-09-2007 Ieper, zuster Lutgarde
Kreydt Mathildis, 22-10-1905 Broechem - 29-04-2007 Lier, zuster Reneria
Pirenne Leonie, 28-05-1906 Remersdal - 16-03-2007 Gijzegem, zuster Marie Corneille
Verboket Marie-Josephine10-09-1907 - 28-11-2007, zuster Berchmans

overleden in 2008
Baeten Jozefa, 20-09-1906 Koningshooikt - 20-11-2008 Brussel, zuster Claire
de Jong Jozephine, 10-11-1906 Merksplas - 09-12-2008 Borgloon, zuster Benidicta
De Keyser Adriana, 30-03-1907 Adegem - 03-02-2008 Niel, zuster Adriënne
De Zaeytijd Leona, 12-06-1908 Melden - 16-07-2008 Kortrijk, missiezuster
Gillis Emma, 05-03-1908 Hansbeke - 30-08-2008 Gent, zuster Liberta
Matthys Maria17-06-1906 Geel - 03-02-2008 Antwerpen, gasthuiszuster Emerentia
Van den Wijngaert Filomena07-11-1906 St.-Katelijne-Waver - 23-01-2008 Boechout, zuster Agnes
Verhaeghe Elisabeth, 11-01-1908 Heule - 03-10-2008 Heule, zuster Elisabeth
Vranken Anna-Catharina, 22-08-1907 Bree - 06-03-2008 Gooreind, zuster Rumold

overleden in 2009
Delesie Maria, 21-01-1909 Waregem - 28-05-2009 Kortrijk, zuster Beatrijs
Dhaenens Marie Emile, 05-07-1907 Eine - 04-09-2009 Gent, kloosterzuster
Gils Jeanne, 30-01-1907 Turnhout - 14-02-2009 Duffel, zuster Salesia
Houttequiet Germaine, 02-03-1908 Outryve - 27-02-2009 Mere, zuster Alberta
Janssens Elvire, 18-05-1904 Wetteren - 30-01-2009 Bertem, zuster Elvire
Maes Alice, 02-02-1908 Overijsse - 20-09-2009 Ieper, zuster Marie-Emanuelle
Milleville Denise, 15-02-1907 Auchel (Frankrijk) - 01-12-2009 Gent, zuster Gertrude
Sente Flore, 25-08-1909 Kermt - 02-12-2009 Hasselt, zuster Flore
Vanden Bosch Marguerite, 12-03-1907 Ottenburg - 15-05-2009 Heverlee, zuster Jeanne de Valois 
Vangheluwe Rachel, 24-06-1907 Oostnieuwkerke - 02-01-2009 Roeselare, zuster Marie Joseph

overleden in 2010
Bourguinion Martha23-05-1908 Berchem - 10-03-2010 Huldenberg, zuster Emilia-Maria
Demeyere Maria, 21-06-1910 Wingene - 25-12-2010 Tielt, zuster Angèle
Dhaene Bernadette, 23-06-1909 Eine - 14-02-2010 Oostakker, zuster Rumolda
Martin Josephine, 13-12-1908 Gullegem - 07-09-2010 Tielrode, zuster Oswald
Smets Maria, 29-01-1908 St.-Pieters-Woluwe - 03-07-2010 Rumst, zuster Xaveria
Van Oevelen Gerardine, 28-03-1909 Meerdonk - 02-02-2010, zuster Marguerite Marie

overleden in 2011
Bruyneel Yvonne, 27-05-1911 Oostrozebeke - 30-09-2011 Pittem, zuster Petra
De Jaeger Maria Rosalia Valeria, 15-01-1901 De Pinte - 30-04-2011 St.-Gilles-Waas, zuster Clementia
D'Haene Godelieve, 11-12-1905 Pervijze - 23-04-2011 Roeselare, zuster
Gerrits Maria, 03-11-1910 Paal - 18-04-2011 Mechelen, zuster Valentine
Decostere Lucie, 21-12-1909 Harelbeke - 30-05-2011 Nieuwpoort, zuster Ernestine
Huyghe Godelieve, 20-12-1909 Ingelmunster - 23-07-2011 Ingelmunster, zuster Imelda
Kimpe Marguerite, 22-07-1906 Westkerke - 02-02-2011 Kortemark, zuster Mechtilde
Lamberigts Mathilde, 02-08-1909 Kessenich - 25-04-2011 Tielt, missiezuster
Maes Maria13-11-1907 Zichem - 25-05-2011 Antwerpen, zuster Martina
Van Brusselen Louisa, 01-05-1911 - 08-07-2011 Heverlee, zuster Pauline
Van der Stock Henriette, 04-05-1908 Gent - 24-12-2011 Eeklo, kloosterzuster
Vandersteegen Germaine, 18-05-1908 St.-Truiden - 08-01-2011 Genk, zuster Germaine
Verhaeghe Irma, 17-11-1911 Handzame - 28-09-2011 Tielt, zuster Maurtiana
Verliefde Léontine Irène, 10-10-1907 Oudenaarde - 05-01-2011 Herseaux, zuster Marie
Windels Maria Magdalena, 22-12-1909 Zulte - 23-04-2011 Heule, zuster Marie Celeste

overleden in 2012
Ballegeer Zulma, 10-11-1910 Kortrijk - 29-04-2012 Waregem, zuster Aline
Bielen Maria, 25-01-1911 Zonhoven - 06-09-2012 Hasselt, zuster Mechtilde
De Vlieghere Gabriëlle, 26-09-1911 Zedelgem - 21-11-2012 Heule, zuster Gabriëlle  
Dillemans Julia, 30-12-1910 Archennes - 30-09-2012 Doiceau, zuster Constant
Fredrix Josèphine, 02-12-1903 St.-Jans-Molenbeek - 16-01-2012 Deinze, kloosterzuster Vinciana
Hart Mary Austin Angèle, 10-06-1912 Brugge - 30-06-2012 Brugge, kloosterzuster
Hufkens Germaine, 23-01-1909 Berchem - 29-06-2012 Diest, zuster Marie-Jeanne
Lagrou Emerence, 22-06-1910 Kortemark - 24-12-2012 Kortemark, zuster Augusta
Polfliet Victoria Caroline, 19-10-1911 Bornem - 11-10-2012 Bornem, zuster Caroline
Retro Alice, 21-03-1907 Jeuk - 03-01-2012 Landen, zuster Maria de la Croix
Scholliers Therèse, 14-06-1910 Courcelles - 04-05-2012 Namen, zuster de Cortone Marguerite
Tommelein Maria Madeleine, 02-02-1912 Zwevezele - 26-05-2012 Gent, zuster Germaine
Treunen Anna, 20-04-1912 Riksingen - 22-05-2012 Hasselt, zuster Boniface
Vande Look Louisa, 10-12-1909 Bekkevoort - 29-05-2012 Heverlee, zuster Florence
Vanhoutte Zoë, 18-10-1909 Marke - 17-12-2012 Heule, zuster Zoë

overleden in 2013
Creupelandt Suzanne, 26-01-1909 Wevelgem - 08-03-2013 Wevelgem, zuster Juliana
Dewitte Maria Irenea, 24-04-1912 Sint-Kruis-Brugge - 00-00-2013 Gistel. Zuster Maria
Gobert Maria, 20-02-1909 Heist-aan-Zee - 01-11-2013 Geel, zuster Irenea
Haeck Yvonne, 17-01-1913 Tielt - 19-02-2013 Brugge, zuster Mediatrix
Koopmans Xaveria, 05-06-1910 Gingelom - 19-10-2013 Heverlee, zuster Xaveria
Meert Victorina, 28-10-1912 Hombeek - 24-07-2013 Rumst, zuster Stanislas
Sips Joanna Josepha, 02-06-1907 Loenhout - 01-03-2013 Gijzegem, zuster Irma
Van de Rydt Maria, 12-04-1913 Antwerpen - 22-12-2013 Lille, zuster Cecilia
Van Malderen Ludocica, 09-11-1911 Buggenhout - 26-10-2013 St.-Gilles-Waas, zuster Louise
Van Rossem Jeanne01-10-1913 Sint-Genesius-Rode - 19-12-2013, zuster M. Ida 
Vancoillie Laura, 29-12-1908 Oostrozebeke - 04-02-2013 Izegem, zuster Cornelia  
Vanhoonacker Isabelle, 18-02-1909 Brugge - 05-09-2013 Brugge, hospitaalzuster
Verhaegen Ilda, 19-03-1910 Kallo - 30-01-2013 Opbrakel, zuster Hermana  

overleden in 2014
Baert Maria, 13-01-1914 Deerlijk - 27-10-2014 Westrozebeke, zuster Regina
De Wit Maria, 13-02-1913 Heindonk - 12-10-2014 Putte, zuster Ludwina 
Defoort Marguerite09-02-1914 Koekelare - 19-06-2014 Eeklo, zuster Maria-Bavo 
Lefebvre Alice, 15-05-1913 Doornik - 22-06-2014 Ramignies-Chin, zuster Marie-Fernande
Leonard Alix, 29-12-1913 Luik - 31-10-2014 Luik, zuster Alix  
Pauwels Anna Josepha22-02-1907 Putte - 17-02-2014 Geel, zuster Lydia
Spapen Mathilde, 15-03-1908 Kortenaken - 09-10-2014 Hoogboom, zuster Marie-Florine
Vandevelde Emilienne, 07-12-1909 Tielt - 06-09-2014 Tielt, zuster Emilienne
Vermander Julia, 27-11-1912 Klerken - 16-07-2014 Heule, zuster Julia
Vlieghe Bernadette, 06-05-1912 Rollegem - 20-05-2014 Sint-Michiels, zuster Bernadette   

overleden in 2015
Bral Alice, 03-12-1910 Jette - 13-07-2015 Templeuve, zuster Thérèse-Marie 
Caeyers Rina, 18-01-1915 Mol - 12-10-2015 Westmalle, zuster Juventa 
Clappaert Maria05-10-1913 Eksaarde - 05-04-2015 Velm, zuster Florentis
Despas Marie-Thérèse, 20-08-1913 Resteigne - 19-09-2015 Namen, zuster Anne-Marie   
Groeninckx Maria, 15-11-1910 Denderleeuw - 16-08-2015 Ursel, zuster Hyacintia
Groothaert Maria Theophilla, 09-03-1915 Kanegem - 29-10-2015 Kortrijk, zuster Maria
Helsen Anna, 30-10-1914 Wiekevorst - 26-08-2015 Buggenhout, zuster Irene
Knockaert Josephine, 11-02-1911 Loppem - 22-04-2015 Tielt, zuster Jozefa 
Petit Theresia06-03-1912 Poperinge - 17-06-2015 Ieper, zuster Leonie
Sindic Mathilde, 11-10-1915 Bleid - 11-12-2015 Pondrôme, zuster Victoire
Strzelska Martha25-02-1914 Pruschka (DL) - 24-04-2015 Brugge, zuster Casimir
Szabo Julia, 06-12-1909 Monor (Hongarije) - 14-02-2015 Antwerpen, zuster Alice
Van Cleuvenbergen Leonia, 24-04-1909 Tielen - 18-02-2015 Westmalle, zuster Alena 
Van Turnhout Griet, 18-07-1914 Antwerpen - 08-04-2015 Westmalle, zuster Griet
Velghe Gabriella, 11-03-1914 Ronse - 26-08-2015 Ronse, zuster Pierre 
Werbrouck Madeleine, 09-03-1913 Roeselare - 05-03-2015 Roeselare, zuster Christophora 

overleden in 2016
De Muyter Gabrielle, 30-03-1914 Watermaal-Bosvoorde - 25-12-2016 Wez-Velvain, zuster Marie-Etienne
Debusschere Maria, 03-05-1914 Meulebeke - 13-09-2016 Tongerlo, zuster Alberta
Dewaele Marguerite, 19-03-1915 West-Cappel (Fr) - 24-05-2016 Veurne, zuster Bernadette
Frederix Martha, 18-10-1915 Houthalen - 27-11-2016 Bertem, zuster Marie Frederix
Ketelbusters Leonie, 02-03-1913 Peer - 26-04-2016 Leuven, zuster Eligia
Meyfroodt Margareta, 22-10-1915 Rumbeke - 19-03-2016 Eeklo, zuster Richardis   
Servanckx Estella, 09-10-1914 Strijtem - 14-04-2016 Strijtem, zuster Mathildis
Van Coillie Maria-Josepha, 17-10-1910 Roeselare - 17-03-2016 Eeklo, zuster Agnes-Marie 

overleden in 2017
Calbert Leocadie, 02-05-1916 Ortho - 24-01-2017 Namen, zuster Léocadia
Cleymans Alberta, 03-01-1913 Berchem - 21-03-2017 Kapellen, zuster Emelina
Devolder Emma, 09-08-1913 Rumbeke - 21-11-2017 Brugge, zuster Martha
Lanckriet Wilfrieda Elfrieda, 03-10-1916 Wingene - 23-04-2017 Ardooie, zuster Wilfrieda
Lefebvre Simonna, 06-10-1915 Kortrijk - 11-01-2017 Kortrijk, zuster Andrea
Muers Maria, 16-07-1911 Kortenaken - 13-05-2017 Antwerpen, zuster Oswalda
Seys Henriette, 03-01-1915 Ledeberg - 12-09-2017 Eeklo, zuster Jeanne-Maria
Verbois Marie, 06-09-1915 Corswarem - 03-11-2017 Landen, zuster Bonaventure  

overleden in 2018
Danloy Denise, 20-06-1917 Sibret - 04-06-2018 Namen, zuster Denise   
Delrue Lydia, 19-04-1918 Zwevegem - 22-04-2018 Kortrijk, zuster Marie Basco   
Morimont Berthe, 02-11-1913 Verviers - 09-02-2018 Namen, zuster Michaël 


overleden in 2019

Méresse Marie Louise, 07-02-1912 Frankrijk - 05-07-2019 Froyennes, zuster Marie-Louise
Vandenbrande Maria Zoë, 12-07-1916 Aalter - 17-06-2019 Tielt   update 05-07-2019100-jarige mannelijke geestelijken in alfabetische volgorde


Achten Jaak Matthijs, 12-12-1911 Helchteren - 03-12-2012 Zonhoven, broeder
Berteaux Jean, 31-08-1904 Thuin - 02-02-2008 Brussel, witte pater missionaris
Coninx Matthias, 01-09-1876 Hoeselt - 24-05-1977 St.-Truiden, pater Lambertus
Coucke Paul, 27-01-1898 Dentergem - 29-05-1999 Schilde, missionaris
Davidts Egied-Jules, 17-06-1896 Haren - 16-05-1987, deken van Emeritus van Tervuren
De Blieck Ewald Kamiel, 18-07-1904 Koewacht - 22-12-2005, minderbroeder
De Brie Maurits, 10-06-1900 Gullegem - 08-03-2001 Poperinge, priester
de Clerque Wissocq de Sousberghe Léon, 25-10-1903 Conjoux-Conneux - 30-03-2006 St.-Pieters-Woluwe, missionaris
De Schoesitter Joannes Benedictus, 18-06-1735 Hamme - 26-10-1837, priester
De Winter Canisius, 06-07-1880 Beveren-Waas - 10-07-1982 Mechelen, pastoor
Declerck Leo, 18-06-1913 Izegem - 03-01-2014 Westmalle, broeder
Galle Victor, 19-04-1907 Ettelgem - 21-08-2007 Wielsbeke, pastoor
Geens Frans, 04-09-1914 Boechout - 14-08-2016 Boechout, broeder
Hanssens Silvère, 31-12-1908 Gullegem - 16-06-2010 Kortrijk priester
Heerwegh Florent, 10-11-1911 Wachtebeke - 28-02-2013 Beernem, broeder
Huyghe Dries, 21-05-1912 Dikkebus - 01-09-2015 Westvleteren, broeder-trappist André
Janssens Antoine, 13-10-1914 Beringen - 28-10-2014 Munsterbilzen, witte pater   
Lamal Joannes, 27-09-1826 Kampenhout - 11-07-1927 Mechelen, kanunnik
Lavigne Jan, 14-11-1914 Heers - 25-06-2015 Maaseik, kanunnik
Leroux Gerard, 20-04-1905 Eeklo - 11-08-2005 Assenede, kanunnik
Lowet Louis, 06-11-1908 Aarschot - 26-07-2010 Herselt, priester
Maertens Cyriel, 01-04-1915 Roksem - 24-01-2016 Beernem, broeder Cyriel
Meers Hendrik, 15-01-1896 Riemst - 15-07-1996 Bilzen, pastoor
Menager Hubert, 10-04-1905 Thuillies - 04-01-2006 Chimay, pater
Mennens Heinz, 02-12-1912 Freisenburch (Duitsland) - 13-07-2013 Herent, montfortaan
Michiels Camiel, 31-03-1881 Woubrechtegem - 28-11-1981 Belsele, pastoor
Moreau Guy, 31-03-1916 Jodoigne - 24-07-2016 Brussel, priester
Nieuwenhuys Frans, 22-12-1903 Amsterdam - 15-09-2008 Zevenkerken, pater
Nottebaert André, 09-02-1909 Zwevegem - 22-08-2009 Waregem, pater
Pechon Leon, 21-06-1910 Saint-Léger-en- Gaume - 28-12-2012 Mont-Godinne, broeder
Serres Gèmirien, 00-00-1907 - 05-10-2009, Augustijn
Sterckx Julien, 19-09-1870 Leuven - 30-04-1977 Leuven, pastoor
Uyttendaele Pierre, 26-04-1913 Wetteren - 1903-2015 Gijzegem, priester
Van Duffel Jan, 31-05-1908 Lillo - 15-03-2014 Overpelt, priester
Vandenberghe Alberic, 16-08-1900 Leisele - 04-11-2000 Veurne, kanunnik
Vandendries Pierre, 10-05-1897 Vilvoorde - 07-06-1999 Groot-Bijgaarden, broeder Hubert
Vandermosten Emiel, 09-11-1893 Vossem - 07-12-1984 Groot-Bijgaarden, broeder
Vanooteghem Abel, 29-04-1908 Zingem - 07-05-2008 Eke, pastoor
Ven Frans, 05-09-1877 Eindhout - 20-04-1978 Groot-Bijgaarden, broeder   


Indien er lezers zijn, die over informatie beschikken van honderdjarigen van gelijk welke aard kunnen contact opnemen via mail: noel.de.mey@telenet.be

Bidprentjes, foto- en postkaartpresentatie komt uit mijn eigen verzameling.